Privacy Statement

Privacy Statement van Veronique Kox 2018

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Veronique Kox

Adres: Bergselaan 354B

3038 CR Rotterdam

info@veroniquekox.com

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van drukwerkbemiddeling.

 

Persoonsgegevens

Veronique Kox verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens. 

•NAW-gegevens

•Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

•Inhoud van communicatie

•Uitslagen van vragen en testen

 

Doeleinden

Veronique Kox verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• het onderhouden van contact;

• een goede en efficiënte dienstverlening;

• beheer van cliëntenbestand alsmede facturering;

• het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en marketing;

• nakoming van wettelijke verplichtingen en/of het goed kunnen voeren van geschillen;

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw gegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door ons slechts met uw instemming aan derden verstrekt die worden ingeschakeld bij drukwerkbemiddeling; de drukker. 

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende maatregelen getroffen. 

 

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, onze gesprekken, etc. om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Cookies 

Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Veronique Kox

Adres: Bergselaan 354B

3038 CR Rotterdam

of email naar info@veroniquekox.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

 

Privacy Statement van Veronique Kox d.d.juni 2018